Statut

STATUTUL ASOCIAŢIEI
„CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL MĂRĂCINENI BUZĂU”

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Înfiinţarea Asociaţiei

(1) Asociaţia „CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL MĂRĂCINENI BUZĂU” ( în cele ce urmează asociaţia, s. n.), este fondată, potrivit actului constitutiv, de:
…………………………………………………………………………………………………………….
(2) Asociaţia este o structură sportivă, fără scop patrimonial, înfiinţată – în baza dreptului la libera asociere consacrat de art. 40 alin. (1) din Constituţie, în conformitate cu dispoziţiile : Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ; Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice ; Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 .

Art. 2 Scopul asociaţiei
(1) Asociaţia este înfiinţată pentru practicarea sportului columbofil de către membrii săi – disciplină sportivă recunoscută prin Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 2135/19.11.2009 – în cadrul Federaţiei Române de Sport Columbofil .
(2) În realizarea scopului propus, asociaţia va solicita Certificatul de Identitate Sportivă ce îi va fi eliberat în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret .
(3) În realizarea scopului propus, asociaţia se va afilia la Federaţia Română de Sport Columbofil (FRSC) .
Art. 3 Denumirea asociaţiei
(1) Denumirea asociaţiei este (în baza rezervării denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei) „CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL MĂRĂCINENI BUZĂU” .

(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la asociaţie trebuie să indice denumirea asociaţiei, sediul, numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, numărul de telefon şi de fax .
Art. 4 Sediul asociaţiei
(1) Sediul social al asociaţiei este în str. ______________ nr. ______comuna MĂRĂCINENI , Judeţul Buzău .
(2) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
Art. 5 Durata asociaţiei
Asociaţia este constituită pe o durată nelimitată .
Art. 6 Patrimoniul asociaţiei
(1) Patrimoniul social al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 1000 lei şi este compus din următoarele aporturi în bani depuse de asociaţi, astfel:
…………………………………………………………………………………………….
(2) Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat de către membrii fondatori prin contribuţii personale acordate asociaţiei în vederea majorării patrimoniului iniţial.
(3) Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat şi prin sponsorizări sau donaţii acordate de diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.
(4) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.7 Obiectivele asociaţiei
(1) Asociaţia are următoarele obiective :
a) formarea şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, antrenarea porumbeilor pentru competiţiile sportive, angajarea porumbeilor în competiţiile sportive organizate de Federaţia Română de Sport Columbofil atât pe teritoriul Ţării cât şi în străinătate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 69 / 2000, Statutul si Regulamentele FRSC si F.C.I. .
b) stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor în domeniul sportiv dintre membri săi, oficiali, suporteri, cluburi, asociaţii, organisme naţionale şi internaţionale de sport columbofil, neadmiterea nici unei discriminări rasiale, religioase sau politice, organizarea de cursuri şi stagii de pregătire privind cunoaşterea regulilor sportului columbofil .
c) obiectivele Clubului decurg şi din reglementările Federaţiei Române de Sport Columbofil precum şi din Statutele şi Regulamentele Federaţiei Columbofile Internaţionale .
d) promovarea prin toate mijloacele a spiritului de sportivitate, prevenirea şi înlăturarea sub toate aspectele a violenţei în sportul columbofil, eradicarea oricăror încercări de folosire a substanţelor şi mijloacelor interzise prin care se urmăreşte creşterea artificială a potenţialului sportiv al porumbeilor .
e) prin realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Clubul contribuie la dezvoltarea sportului columbofil în România.
(2) Pentru realizarea obiectivelor propuse, asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare din România sau din străinătate precum şi cu autoritaţile publice centrale şi locale din România .
Art.8 Emblema şi culorile asociaţiei
(1) Emblema asociaţiei este reprezentată în anexă şi va putea fi folosită pe ştampilă, inscripţii, titluri de orice fel şi orice fel de acte ale asociaţiei .

(2) Culorile asociaţiei sunt : roşu şi albastru .

Capitolul II.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI

Art. 9 Drepturile asociaţiei
În calitatea sa de structură sportivă, asociaţia beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 recunoscute de FRSC şi FCI .

Art. 10 Obligaţiile asociaţiei
(1) În calitatea sa de viitor membru al FRSC, asociaţia se obligă :
– să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FRSC şi FCI ;
– să respecte legile competiţiei ;
– să recunoască jurisdicţia şi autoritatea FRSC precum şi autoritatea comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul FRSC, astfel cum este definită de Legea nr. 69/2000, statutele şi regulamentele FRSC;
– să îndeplinească întodeauna obligaţiile stabilite prin statutul şi regulamentele FRSC precum şi cele stabilite prin hotărârile comisiilor jurisdicţionale ;
– să participe la competiţiile organizate de organele în drept având ca principal obiectiv învingerea adversarului şi obţinerea de performanţe în competiţiile columbofile .

(2) Clubul se obligă să nu ia atitudini susceptibile, să nu aducă prejudicii intereselor fundamentale ale fiecărui membru, să respecte reglementările Autorităţii Naţionale pentru Sport si Tineret, statutul şi regulamentele Federaţiei Române de Sport Columbofil .

Capitolul III
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 11 Categorii de membri
Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

a) asociaţii fondatori – cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea acesteia .
b) membrii asociaţi – persoanele care au constituit asociaţia precum şi alte care în viitor vor devenii membrii asociaţii vor face parte din asociaţie şi vor contribui moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei ;
c) membrii de onoare – persoane fizice şi persoane juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar;
d) membrii practicanţi – persoane fizice care aderă la scopul asociaţiei şi se înscrie în numele asociaţiei în campionatul columbofil şi participă efectiv cu un număr de porumbei în campionatul organizat de FRSC . Scopul participării în campionat este acela de a obţine calificative în vederea stabilirii clasamentelor atât individual cât şi pe echipe . Dovada calităţii de membru practicant şi apartenenţa acestuia se face cu legitimaţia eliberată de FRSC .

Art. 12 Membrii fondatori
Membrii fondatori sunt cei care au pus bazele înfiinţării asociaţiei astfel cum sunt identificaţi la art. 1 alin. 1 în prezentul statut .

Art. 13 Membrii de onoare
Poate fi membru de onoare al asociaţiei, persoana – care a adus şi aduce servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar – căreia îi este recunoscută oficial calitatea de membru de onoare .

Art. 14 Membrii susţinători
Este membru susţinător persoana care sprijină moral şi material asociaţia .

Art.15 Acordarea şi pierderea calităţii de membru
(1) Calitatea de membru asociat şi de onoare, se acordă de Adunarea generală, iar cea de membru practicant şi membru susţinător se acordă de Consiliul director .

(2) Calitatea de membru fondator sau asociat se pierde prin :

– retragere ( în acest caz, hotărârea de retragere se comunică celor interesaţi cu cel puţin 30 de zile de la data la care va avea loc prima adunare generală, în acelaşi termen se comunică şi hotărârea Adunării generale ) ;
– deces ;
– excludere pentru : 1. neplata cotizaţiei, 2. aducerea de prejudicii scopului asociaţiei, 3. abateri grave de la statut, 4. neprezentarea la două (2) adunări generale consecutive,
(3) Calitatea de membru practicant se pierde prin transfer, retragere sau excludere .

(4) Membrii asociaţi care sunt excluşi sau se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

(5) Dacă Adunarea generală constată îndeplinită una din cele cinci (5) situaţii de excludere enumerate la art. 15 alin. 2 alin. 3, adoptă, cu respectarea legii şi a dispoziţiilor prezentului statut, o hotărâre de excludere a persoanei în cauză .

Art. 16 Drepturile membrilor asociaţi

Membrii asociaţiei identificaţi la art. 1 alin. (1) au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director şi în Comisia de cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;
b) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale adunării generale;
c) să folosească bazele sportive şi instalaţiile, precum şi localurile asociaţiei, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării activităţii sportive;
d) să participe la competiţiile organizate de FRSC.

Art.17 Obligaţiile membrilor asociaţi

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să participe la Adunarea generală;
b) să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului Director ;
c) să-şi plătească obligaţiile financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
d) să susţină în mod decent, civilizat şi în spirit de fair-play, echipele şi/sau membrii asociaţiei în competiţiile la care participă;
e) să apere, fără rezerve interesele asociaţiei ;
f) să aibe un comportament civilizat în cadrul asociaţiei şi în relaţiile cu ceilalţi membri;
g) să contribuie la promovarea unei imagini favorabile asociaţiei ;
h) obligaţiile prevăzute la art. 10 în prezentul statut .
i) să participe numai în cadrul asociaţiei la competiţiile organizate de FRSC.

Art. 18 Sancţiuni

Sancţiunile ce pot fi acordate tuturor categoriilor de membri şi procedura de sancţionare sunt prevăzute în Regulamentele FRSC şi sunt acordate de Comisiile FRSC .

Capitolul IV
RESURSELE PATRIMONIALE

Art.19 Resursele patrimoniale ale asociaţiei provin din activul patrimonial în valoare de __________lei precum şi din contribuţiile membrilor asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii, legate, dividende şi orice alte contribuţii în bani sau/şi în natură de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii .

Capitolul V
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I
Art. 20 Adunarea Generală
(1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din membri asociaţi cu drept de vot identificaţi la art. 1 alin. (1).
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;
c) alege şi revocă membrii Consiliului director;
d) alege şi revocă cenzorul;
e) înfiinţează filiale;
f) aprobă primirea membrilor asociaţi, excluderea membrilor asociaţi şi modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) stabileşte remuneraţia membrilor Consiliul director şi a cenzorului;
i) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
(1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a cenzorului.

(2) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin şase (6) zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei. Este considerat caz de urgenţă, unul din următoarele :
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor asociaţi cu drept de vot .

(5) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa membrilor Adunării generale în termenele prevăzute, după caz, la art. 20 alin. (4) .

(6) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării generale, se va pune la dispoziţia participanţilor, problemele şi materialele supuse dezbaterii.

(7) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea generală.

(8) La Adunarea generală participă :
a) asociaţii – fondatori;
b) membrii- asociaţi;
c) membrii de onoare;
d) membrii susţinători sau reprezentaţii lor ;
e) invitaţi.

(9) În cadrul Adunării generale, fiecare asociat are drept la un vot cu caracter deliberativ.

(10) Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală şi afinilor lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(11) Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o dată la patru (4) ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generală care urmează.

(12) Rapoartele de activitate ale Consiliului director şi ale cenzorului, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării generale.

(13) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi personal sau prin împuterniciţi cel puţin o jumătate plus unu (1) dintre asociaţii identificaţi la art. 1 alin. (1) şi cei prevăzuţi la art. 13 .

(14) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut de alineatul (1), Adunarea generală se re-convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră ziua următoare şi va avea loc oricare va fi numărul asociaţilor prezenţi .

(15) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritate simplă a celor prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei, care se iau cu majoritate absolută (3/4) a tuturor membrilor fondatori şi asociaţi.

(16) Adunarea generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de înlocuitorul său care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi lista nominală a celor prezenţi.

(17) Cu ocazia fiecărei Adunări generale se întocmeşte un proces-verbal/stenogramă, din care rezultă modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(18) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociaţiei.

(19) Hotărârile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Sectiunea a II-a
Art. 21 Consiliul director

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2) Consiliul director este compus dintr-un număr de cinci membri. Consiliul director este ales pentru o perioadă de 4 ani . Componenţa funcţiilor Consiliului director este alcătuită astfel:

a) o funcţie de preşedinte;
b) două funcţii de vicepreşedinte;
c) o funcţie de secretar general ;
d) o funcţie de membru .

(3) Atribuţiile membrilor Consiliului director se reglementează prin Regulamentul de ordine interioară al asociaţiei .

(4) Componenţa Consiliului Director este următoarea :

1. ……………………….2……………………3…………………….4………………………5………………………….

(5) Preşedintele Consiliului director reprezintă şi angajează legal asociaţia în relaţia cu autorităţile statului, FRSC, precum şi cu orice alte persoane fizice şi juridice . Preşedintele Consiliului director conduce asociaţia între Adunările generale .

(6) În situaţia în care Preşedintele Consiliului director este membru fondator al asociaţiei, acesta este şi Preşedintele Adunării generale .

(7) Membrii Consiliului director se aleg prin vot (secret sau deschis ) de Adunarea generală şi se revocă prin vot conform art. 19 alin. 15 . Asociaţia recunoaşte şi garantează oricărei persoane fizice dreptul de a candida la funcţiile prevăzute de art. 21 alin. (2) precum şi desfăşurarea de alegeri libere în cadrul asociaţiei . Candidaţii la funcţiile executive prevăzute de art. 20 alin. (2) vor înregistra o cerere la secretariatul asociaţiei cu 10 zile înainte de data desfăşurării alegerilor.

(8) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul director are următoarea competenţă :
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei, calendarul competiţional etc. ;
b) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, etc.;
c) elaborează Regulamentul intern de funcţionare al asociaţiei ;
d) aprobă primirea, retragerea, excluderea membrilor practicanţi ;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, statut sau de Adunarea generală .

(7) Dispoziţiile art. 19 alin. (10) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului director .

(8) Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. 19 .

(9) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:

a) să negocieze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
b) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

(10) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun .

(11) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin (2) zile înainte de data fixată de preşedinte iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte.

(12) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din voturile celor prezenţi .

(13) Deliberarea şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procesul-verbal încheiat cu ocazia fiecărei şedinţe de unul dintre membrii care este şi secretarul Consiliului.
Secţiunea a III – a
Art. 22 Controlul financiar

(1) Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de Adunarea generală.

(2) Nici unul dintre membrii Consiliului Director nu poate fi Cenzor .

(3) Este ales cenzor al asociaţiei d-l ………………………………………………… .
(4) În realizarea competenţei sale, cenzorul :
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d) elaborează Regulamentul propriu, intern, de funcţionare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

(5) Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a cenzorului.

Capitolul VI
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI, SURSE DE FINANŢARE
Art. 23 Veniturile asociaţiei
(1) Veniturile asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe ;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 24 Cheltuielile asociaţiei
(1) Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt:
a) salarii şi adaosuri la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de materiale sportive;
d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
e) cazare, masă, transport;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică, termică şi gaze naturale;
h) telefoane, procurări de rechizite şi imprimate birou;
i) carburant, piese de schimb, consumabile auto, etc ;
j) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director .

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului şi sportivilor se stabilesc în limitele ştatului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea sume din disponibilităţile existente.

Art. 25 Împrumuturi

(1) Nici un împrumut nu va fi contractat în numele asociaţiei, decât în cazul în care a fost autorizat printr-o hotărâre a membrilor fondatori.

(2) Nici un împrumut nu va putea fi făcut în favoarea unui reprezentant al asociaţiei.

Art. 26 Depozite
Toate fondurile asociaţiei vor fi depuse într-un cont al asociaţiei deschis la o bancă aleasă de către Consiliul director sau de către membrii fondatori .

Capitolul VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 27 Dizolvarea asociaţiei
Asociaţia se va dizolva:
I. De drept – în următoarele situaţii :
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării generale în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală trebuia constituită;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă numărul membrilor nu a fost complinit în termen de trei luni de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor privind numărul minim de membrii asociaţi .

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociaţia a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării generale.

Art. 28 Lichidarea asociaţiei

(1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc potrivit legii de Adunarea generală sau de instanţa judecătorească după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului .

(6) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(7) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

(8) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(9) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în baza încheierii unui proces-verbal de predare-preluare .

(10) Dacă în termen de şase (6) luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile (unor persoane juridice cu scop identic sau asemănător), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(11) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului – verbal de predare – preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.

(12) Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de şase (6) luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

(13) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

(14) Dacă în termen de treizeci (30) de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 29 Radierea asociaţiei

(1) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

(2) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 30 Începutul anului financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 31 Legea aplicabilă/clauze finale

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu legislaţia aplicabilă în România .

(2) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală a asociaţiei în şedinţa din data de 10.05.2011 .

(3) Prezentul statut a fost redactat, semnat şi certificat în opt (8) exemplare, la sediul asociaţiei azi _______________________ în prezenţa domnului/doamnei avocat _______________________ .
MEMBRII ASOCIAŢI AI ASOCIAŢIEI
„CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL MĂRĂCINENI BUZĂU”

1. ____________________

2. _____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea 51/1995, atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului Statut .

Semnătura L.s.